Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.

Více informací

NOVOL sada plnič/tmel polyesterový stříkací PROTECT 380 (0.8+0,08L-Cetox-12-OB RED)

Katalogové číslo: 90016
Výrobce: NOVOL
Skladem 
324,98 Kč bez DPH
393,23 Kč s DPH
Pro vložení do košíku se musíte nebo registrovat.

Máte dotaz?

Rádi Vám poradíme, neváhejte nás kontaktovat.

+420 374 725 768

Popis produktu

Polyesterový plnič aplikovatelný stříkací pistolí

Jednou smíchaný s tužidlem, produkt získá viskozitu bez potřeby dalšího ředidla. Unikátní indikátor umožňuje ohodnotit připravenost produktu (když se z olivové barvy stane béžová, produkt je připravený k nastříkání), a je možné sledovat důkladnost při míchání komponentů. Umožňuje vysoký míchací poměr k dosažení hladkého povrchu i na velkých plochách. Připravený k broušení po ca 1,5 hodiě při 20°C (může být urychleno ohřátím na maximálně 60°C). Produkt je určený pro strojové broušení stejně jako ruční broušení s jemnozrnným brusným papírem.

 

NOVOL plnič/tmel polyesterový stříkací PROTECT 380

Nebezpečí
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H315 Dráždí kůži.
H361d:Podezření na poškození plodu v těle matky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: Styren
Hustota: okolo 0,89 g/cm3 (při 20°C)
Kategorie a subkategorie výrobku: B/c
Limitní hodnota obsahu VOC [g/L]: 540
Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití [g/L]: 220
Ostatní údaje: viz bezpečnostní a technologické listy

 

 NOVOL tužidlo Cetox-12-OB RED

Nebezpečí
H242 Zahřívání může způsobit požár.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P303+P361+P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
         Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
         nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P501 Odstraňte obsah či obal v souladu se zákonem o odpadech.
Obsahuje: n-butyl-acetát; cyklohexanon peroxid
Hustota [g/cm3]: 0,920 – 0,925 (při 20°C)
Ostatní údaje: viz bezpečnostní a technologické listy

 

 

 

 

Bezpečnostní štítek